Polityka prywatności


Twoja prywatność jest dla nas ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy od naszych użytkowników i jak je wykorzystujemy. Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszych warunków przed podaniem swoich danych osobowych na tej stronie. Osoby powyżej 14. roku życia mogą zarejestrować się na https://www.tamaran.com jako użytkownicy bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

W przypadku osób, które nie ukończyły 14. roku życia, wymaga się zgody rodziców lub opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych.

W żadnym przypadku dane dotyczące sytuacji zawodowej, ekonomicznej lub prywatnej pozostałych członków rodziny nie będą zbierane od osoby nieletniej bez ich zgody.

Jeśli nie masz ukończonych 14 lat i wszedłeś tę stronę bez wiedzy rodziców, nie powinieneś rejestrować się jako użytkownik.

Dane osobowe użytkowników niniejszej strony internetowej są szanowane i chronione. Jako użytkownik wiedz, że Twoje prawa są gwarantowane.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną i godną zaufania przestrzeń, dlatego chcemy przedstawić nasze zasady odnośnie do Twojej prywatności:

 • Nigdy nie żądamy podania danych osobowych, chyba że są one naprawdę niezbędne do świadczenia usług, które u nas zamawiasz.
 • Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych naszych użytkowników, z wyjątkiem wymogu prawnego lub w przypadku posiadania Twojej wyraźnej zgody.
 • Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej polityce prywatności.

Należy ostrzec, że niniejsza polityka prywatności może się zmieniać wraz z wymogami prawnymi lub w wyniku samoregulacji, dlatego zaleca się użytkownikom jej okresowe odwiedzanie. Dotyczy to przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić którykolwiek z formularzy kontaktowych, za pośrednictwem których gromadzone są dane osobowe.

Firma Tamarán dostosowała niniejszą stronę internetową do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), hiszpańskiej ustawy organicznej nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), a także hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 roku o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI).

Administrator Twoich danych osobowych

 • Tożsamość administratora: Yedra SLU
 • Nazwa handlowa: Tamarán
 • NIP/REGON: B38494183
 • Adres: Calle Aceviños 12, local 31 38400 Puerto de la Cruz (Puerto de la Cruz)
 • E-mail: marketing@tamaran.com
 • Działalność: Jeep Safari i wycieczki VIP
 • Wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife na karcie TF 17314, foliał 171, w księdze 1646 sekcji 1, dnia 14 maja 1995 roku.

Na mocy przepisów wspomnianego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe, które prześlesz nam za pośrednictwem formularzy internetowych, będą przetwarzane jako dane „użytkowników strony i subskrybentów”.

W celu przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników wdrożyliśmy wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach.

Zasady, które zastosujemy do Twoich danych osobowych

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych będziemy stosować poniższe zasady zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: Zawsze będziemy Cię pytać o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach, o których poinformujemy Cię uprzednio z zachowaniem bezwzględnej przejrzystości.
 • Zasada minimalizacji danych: Zażądamy tylko danych bezwzględnie niezbędnych do celów, dla których ich wymagamy. Możliwie ściśle minimalnych.
 • Zasada ograniczenia okresu przechowywania danych: dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy, niż niezbędny do celów przetwarzania; poinformujemy Cię o odpowiednim okresie przechowywania w zależności od celu, a w przypadku subskrypcji dokonamy okresowego przeglądu naszych list i usuniemy wpisy nieaktywne przez znaczny czas.
 • Zasada integralności i poufności: Twoje dane będą przetwarzane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz ich poufność. Wiedz, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez strony trzecie.

W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarza Tamarán, pochodzą z dwóch źródeł:

 • Formularz kontaktowy
 • Formularz zamówienia usługi

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Każda osoba ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy Tamarán przetwarza dane osobowe, które jej dotyczą, czy nie.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

 • Zażądać dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą
 • Zażądać ich sprostowania lub usunięcia
 • Zażądać ograniczenia ich przetwarzania
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
 • Zażądać przeniesienia danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, jak również zażądać sprostowania nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy − pośród innych powodów − dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone. W określonych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Yedra SLU zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych podstaw lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Cię dotyczące, które dostarczyłeś administratorowi, oraz przesłać je innemu administratorowi, jeżeli:

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 • Dane zostały dostarczone przez osobę, której one dotyczą.
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przeniesienia danych, masz prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą, narusza Rozporządzenie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy użytkownik łączy się z niniejszą stroną, na przykład w celu zarezerwowania wycieczki, wysłania wiadomości e-mail do jej właściciela, subskrypcji lub złożenia zamówienia, podaje dane osobowe, których administratorem jest Tamarán. Informacje te mogą obejmować takie dane osobowe, jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Podając te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez https://www.tamaran.com wyłącznie w sposób opisany w nocie prawnej oraz niniejszej polityce prywatności.

W Tamarán istnieją różne systemy pozyskiwania informacji, a dane osobowe dostarczane nam przez osoby, których one dotyczą, przetwarzamy w następującym celu zależnym od systemu pozyskiwania (formularza):

 • Formularz kontaktowy: Żądamy następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail, aby spełnić wymagania użytkowników https://www.tamaran.com. Przykładowo możemy wykorzystać te dane, aby zrealizować Twoje zamówienie bądź odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości, skargi, komentarze lub obawy, które możesz mieć w związku z informacjami zawartymi na stronie, usługami świadczonymi za pośrednictwem strony, przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kwestiami odnoszącymi się do zawartych na stronie tekstów prawnych, a także wszelkie inne pytania, które możesz mieć, a które nie podlegają warunkom handlowym. Niniejszym informujemy, że dane, które nam przekazujesz, znajdą się na serwerach:
  • Hosting Atlántico (dostawcy Yedra SLU) na terytorium UE.
 • Formularz zamówienia usługi: Żądamy następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail, aby zamówić dowolną z usług, które https://www.tamaran.com oferuje swoim użytkownikom. Zgromadzone informacje pozwolą zamówić daną usługę do jej ewentualnej realizacji w trybie offline. Odpowiedzi na zamówienia będą udzielane mailowo. Strona internetowa nie pozwala bezpośrednio zarządzać płatnościami. Niniejszym informujemy, że dane, które nam przekazujesz, znajdą się na serwerach:
  • Hosting Atlántico (dostawcy Yedra SLU) na terytorium UE.

Istnieją inne cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Aby zagwarantować zgodność z warunkami użytkowania i obowiązującym prawem. Ten cel może obejmować opracowywanie narzędzi i algorytmów pomagających tej stronie internetowej zagwarantować poufność gromadzonych danych osobowych.
 • Aby wspierać i ulepszać usługi oferowane na niniejszej stronie internetowej.
 • Gromadzone są również inne dane nieidentyfikujące, uzyskiwane za pośrednictwem niektórych plików cookie, które są pobierane na komputer użytkownika podczas przeglądania niniejszej strony, a które szczegółowo opisujemy w polityce plików cookie.
 • Aby zarządzać profilami na portalach społecznościowych. Firma Tamarán może być obecna w mediach społecznościowych. Przetwarzanie danych osób, które zostają obserwatorami oficjalnych profili https://www.tamaran.com w mediach społecznościowych, reguluje niniejszy punkt. Jak również warunki użytkowania, polityki prywatności i regulaminy dostępu należące do poszczególnych portali społecznościowych i zaakceptowane uprzednio przez użytkownika Yedra SLU. Twoje dane będą przetwarzane w celu prawidłowego zarządzania Twoją obecnością w serwisie społecznościowym oraz informowania o atrakcjach, produktach lub usługach Tamarán. Jak również w każdym innym celu dozwolonym w regulaminach portali społecznościowych. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać profili obserwatorów w mediach społecznościowych do wysyłania indywidualnych reklam.

Zgodnie z postanowieniami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, Yedra SLU (Tamarán) z siedzibą przy ulicy Calle Aceviños 12 local 31, kod pocztowy 38400, Puerto de la Cruz, jest administratorem danych osobowych użytkowników strony i subskrybentów.

Tamarán nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie przekazuje stronom trzecim danych osobowych mogących identyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości bez uprzedniej zgody. Jednak w niektórych przypadkach może podejmować współpracę z innymi specjalistami, w których to przypadkach użytkownicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody i poinformowani o tożsamości współpracownika oraz celu współpracy. Zawsze z zachowaniem najsurowszych norm bezpieczeństwa.

Remarketing

Funkcja remarketingu pozwala nam dotrzeć do osób, które odwiedziły wcześniej stronę https://www.tamaran.com, oraz skojarzyć konkretną grupę odbiorców z konkretnym przekazem. Remarketing to metoda nakłaniania użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, do powrotu na nią.

Niniejszym informujemy Cię jako użytkownika https://www.tamaran.com, że na stronie https://www.tamaran.com zbieramy informacje dla tej funkcji remarketingu.

Informacje, które zbieramy dzięki tej funkcji, są gromadzone w plikach cookie od Facebooka, Google Adwords. O tym, jakie dane zbierają te pliki cookie, dowiesz się z poniższych polityk prywatności poszczególnych serwisów.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były zbierane przez te pliki cookie, możesz zrezygnować z korzystania z plików cookie przez Google w ustawieniach reklam Google. Możesz również zrezygnować z korzystania z plików cookie przez zewnętrznego dostawcę za pośrednictwem strony Network Advertising Initiative.

Ten rodzaj usług pozwala na interakcję z serwisami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej witryny. Interakcje i informacje pozyskiwane przez tę witrynę podlegają zawsze ustawieniom prywatności użytkownika w każdym z serwisów społecznościowych. W przypadku zainstalowania usługi pozwalającej na interakcję z serwisami społecznościowymi, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z tej usługi, może ona gromadzić dane o ruchu internetowym dotyczące stron, na których są zainstalowane.

Facebook ads

Na stronie https://www.tamaran.com korzystamy z Facebook Ads, platformy reklamowej Facebooka, która pozwala tworzyć kampanie i ogłoszenia reklamowe. Generując ogłoszenie reklamowe, można grupować odbiorców według poniższych kryteriów:

 • Miejsce
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, itp.)
 • Zainteresowania (zajęcia, hobby, itp.)
 • Zakupy dokonywane przez Internet i za pośrednictwem innych kanałów
 • itp.

Dane uzyskane za pośrednictwem Facebook ads podlegają niniejszej polityce prywatności od momentu podania przez użytkownika swoich danych w formularzu na niniejszej stronie w celu zapisania się na newsletter. Informacje pochodzące z Facebooka w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do innych celów.

Google Adwords

Adwords to platforma Google dla OGŁOSZENIODAWCÓW, którzy chcą reklamować się w GOOGLE. Na stronie https://www.tamaran.com korzystamy z Google Adwords, platformy reklamowej Google, która pozwala tworzyć kampanie i ogłoszenia reklamowe do wyświetlania na innych stronach internetowych. Generując ogłoszenie reklamowe, można grupować odbiorców według poniższych kryteriów:

 • Miejsce
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, itp.)
 • Zainteresowania (zajęcia, hobby, itp.)
 • Zakupy dokonywane przez Internet i za pośrednictwem innych kanałów
 • itp.

Dane uzyskane za pośrednictwem Google Adwords podlegają niniejszej polityce prywatności od momentu podania przez użytkownika swoich danych w formularzu na niniejszej stronie w celu zapisania się na newsletter. Informacje pochodzące z Google w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do innych celów. W naszych usługach możemy wybierać i publikować referencje klientów, które mogą zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko i/lub miasto, region lub kraj zamieszkania. Zanim opublikujemy jakiekolwiek opinie z Twoim nazwiskiem, uzyskamy na to Twoją zgodę. Jeśli taka treść zostanie opublikowana, będzie widoczna dla innych użytkowników usług. Jeśli życzysz sobie, abyśmy ją skasowali lub usunęli Twoje imię i nazwisko bądź referencje z naszej strony, możesz skontaktować się z https://www.tamaran.com w zakładce Kontakt.

Na naszych stronach internetowych lub w naszych usługach możemy publikować opinie klientów, które mogą zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko i/lub miasto, region lub kraj zamieszkania. Przesyłając swoją opinię, udzielasz nam pozwolenia na opublikowanie Twojej opinii w naszych witrynach lub usługach. Jeśli opublikujesz taką treść, będzie widoczna dla innych użytkowników witryn i usług. Twoja publikacja może również zostać upubliczniona, a my nie możemy zapobiec wykorzystaniu takich informacji w sposób mogący naruszać niniejszą politykę lub przepisy prawa. Jeśli życzysz sobie, abyśmy usunęli Twoje imię i nazwisko lub opinię z naszych witryn lub usług, możesz skontaktować się z https://www.tamaran.com przez formularz kontaktowy.

Podstawa zgodności przetwarzania Twoich danych z prawem

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda.

Aby się skontaktować lub zamieścić komentarz na tej stronie, wymagana jest akceptacja niniejszej polityki prywatności.

Propozycja lub oferta handlowa produktów i usług opiera się na wyrażonej zgodzie, przy czym wycofanie tej zgody w żadnym wypadku nie warunkuje wykonania umowy subskrypcyjnej.

Kategoria danych

Przetwarzane dane należą do kategorii danych identyfikujących.

Nie przetwarzamy danych z kategorii szczególnie chronionych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dostarczone dane osobowe będą przechowywane:

 • Do momentu zażądania ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą

Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane?

Obsługa wielu z narzędzi, których używamy do zarządzania Twoimi danymi, jest zlecana podmiotom trzecim.

W celu świadczenia usług ściśle niezbędnych do rozwoju działalności https://www.tamaran.com udostępnia dane osobowe poniższym usługodawcom zgodnie z ich warunkami prywatności:

Google Analytics: usługa analizy strony świadczona przez Google, Inc., spółkę z Delaware, z siedzibą główną pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics stosuje „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczone na Twoim komputerze, aby wspomóc https://www.tamaran.com w analizie sposobu korzystania ze strony przez jej użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat użytkowania strony https://www.tamaran.com (w tym Twój adres IP) będą bezpośrednio przesyłane i archiwizowane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Hosting: Atlantic Dolphin, z siedzibą w UE. Więcej informacji: http://www.atlanticoexcursiones.com/index.php (Atlantic Dolphin). Atlantic Dolphin przetwarza dane w celu świadczenia usług hostingowych na rzecz Yedra SLU.

Platforma internetowa: Atlantic Dolphin, z siedzibą w UE. Więcej informacji: tamaran.com/zeus (Atlantic Dolphin). Atlantic Dolphin przetwarza dane w celu świadczenia usług platformy internetowej na rzecz Yedra SLU.

E-mail marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a, z siedzibą w USA. Więcej informacji: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a przetwarza dane w celu świadczenia usług e-mail marketingu na rzecz Yedra SLU.

Zarządzanie: Trello, Inc, z siedzibą w USA. Więcej informacji: https://trello.com (Trello, Inc). Trello, Inc przetwarza dane w celu świadczenia usług w zakresie zarządzania na rzecz Yedra SLU.

Google Adsense: Niniejsza strona jest powiązana z Google w celu wyświetlania reklam stron trzecich użytkownikom, którzy na nią wchodzą. Współpracując z Google, stosujemy pliki cookie służące do wyświetlania Ci reklam związanych z Twoimi ostatnimi wyszukiwaniami i bardziej dla Ciebie istotnych, trafniejszych.

Ten rodzaj plików cookie obejmuje usługi stron trzecich, takie jak: AdSense, AdWords i Google Analytics, a także szereg usług marki DoubleClick. Gdy odwiedzasz tę stronę, pliki cookie tych serwisów są wysyłane do Twojej przeglądarki. Zdobądź więcej informacji o rodzajach plików cookie używanych przez Google i dowiedz się, jak Google korzysta z tych plików cookie.

Możesz wykorzystać ustawienia reklam do zarządzania wyświetlanymi reklamami Google i zaznaczyć, by reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach nie były wyświetlane. Nawet jeśli zrezygnujesz z tego typu reklam, mogą one się nadal wyświetlać w oparciu o takie czynniki, jak Twoja ogólna lokalizacja określona na podstawie adresu IP, rodzaj przeglądarki oraz ostatnie i wcześniejsze wyszukiwania związane z bieżącym wyszukiwaniem. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać możliwości uniemożliwienia tym firmom korzystania z tych informacji, kliknij tutaj< /a>.

Nawigacja

Podczas przeglądania strony https://www.tamaran.com mogą być gromadzone dane nieidentyfikujące, które mogą obejmować adresy IP, (przybliżoną) lokalizację geograficzną, zapis sposobu korzystania z usług i witryn oraz inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Dane nieidentyfikujące obejmują również dane związane z Twoimi zwyczajami przeglądania stron internetowych za pośrednictwem usług stron trzecich. Niniejsza witryna korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

 • Google Analytics

Używamy tych informacji do analizowania trendów, zarządzania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie oraz do zbierania informacji o charakterze demograficznym na temat naszej bazy użytkowników jako zbioru.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

https://www.tamaran.com zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników i korzystania z nich z poszanowaniem ich poufności oraz do wykorzystywania ich zgodnie z celem, jak również do przestrzegania obowiązku ich chronienia oraz do stosowania wszelkich środków, aby zapobiec ich modyfikacji, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza strona posiada certyfikat SSL. Jest to protokół bezpieczeństwa, który sprawia, że ​​Twoje dane osobowe są przesyłane w sposób integralny i bezpieczny, tzn. obustronna transmisja danych między serwerem a użytkownikiem strony jest całkowicie zaszyfrowana.

https://www.tamaran.com nie może zagwarantować całkowitej szczelności Internetu, a tym samym naruszenia danych osobowych poprzez nielegalny dostęp do nich przez osoby trzecie.

W kwestii poufności przetwarzania Yedra SLU upewni się, że wszelka osoba upoważniona przez Tamarán do przetwarzania danych osobowych klienta (w tym jej personel, współpracownicy i dostawcy) podlega stosownemu (umownemu bądź prawnemu) obowiązkowi zachowania poufności.

W przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, gdy Tamarán zda sobie z niego sprawę, powiadomi o nim Klienta bez zbędnej zwłoki i dostarczy mu stosowne informacje związane z incydentem bezpieczeństwa wedle bieżącej wiedzy lub gdy Klient wystąpi o to z uzasadnioną prośbą.

Prawidłowość i prawdziwość danych

Jako użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, które przekazujesz https://www.tamaran.com, zwalniając Yedra SLU (Tamarán) z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy w każdym przypadku gwarantują i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownik wyraża zgodę na podanie pełnych i prawidłowych danych w formularzu kontaktowym lub subskrypcyjnym.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Yedra SLU (Tamarán) w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Odwołalność

Udzieloną zgodę, zarówno na przetwarzanie, jak i przekazywanie danych osób, których one dotyczą, można cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Yedra SLU (Tamarán) na zasadach określonych w niniejszej polityce odnośnie do korzystania z praw. Wycofanie zgody w żadnym wypadku nie działa wstecz.

Zmiany w polityce prywatności

Yedra SLU zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki w celu dostosowywania jej do nowego ustawodawstwa lub orzecznictwa, a także praktyk branżowych. W takich przypadkach Yedra SLU ogłosi na niniejszej stronie wprowadzone zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wdrożeniem.

Korespondencja handlowa

Zgodnie z LSSICE, https://www.tamaran.com nie stosuje praktyk SPAM, a więc nie wysyła drogą elektroniczną wiadomości e-mail o charakterze handlowym, niezamówionych lub niezatwierdzonych uprzednio przez użytkownika. W związku z tym w każdym z formularzy na stronie użytkownik ma możliwość wyrażenia wyraźnej zgody na otrzymywanie newslettera, niezależnie od żądanych w danym momencie informacji handlowych.

W myśl postanowień hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym https://www.tamaran.com zobowiązuje się do nieprzesyłania komunikatów o charakterze handlowym bez ich właściwego oznaczenia.

Dokument sprawdzony w dniu 28.01.2021.