Warunki handlowe


WARUNKI ZAKUPU ONLINE

I. WŁAŚCICIEL PORTALU

Yedra SLU (zwana dalej Tamarán), hiszpańska spółka o numerze identyfikacji podatkowej CIF B38494183, z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, w Puerto de la Cruz na Teneryfie, przy ulicy Calle Aceviños 12, lokal 31, kod pocztowy 38400, wpisana do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 14 maja 1995 roku na karcie TF17314, foliał 171, w księdze 1646 sekcji 1, jest właścicielem domeny www.tamaran.com (zwanej dalej Portalem).

Obsługa Klienta: info@tamaran.com.

II. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze warunki zakupu online otwarcie regulują stosunki pomiędzy TAMARÁN a konsumentami zamawiającymi świadczenie usług lub produkty oferowane za pośrednictwem Portalu.

Niniejsze warunki zakupu zostały sporządzone zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, ustawy nr 7/1998 o ogólnych warunkach handlowych, dekretu królewskiego nr 1906/1999 regulującego zamówienia składane drogą telefoniczną lub elektroniczną na warunkach ogólnych określonych w artykule 5.3 hiszpańskiej ustawy nr 7/1998, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników oraz prawodawstwa uzupełniającego, hiszpańskiej ustawy nr 7/1996 o handlu detalicznym, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 14/1999 regulującego podpis elektroniczny oraz pozostałymi mającymi zastosowanie przepisami prawa hiszpańskiego.

Niniejszy dokument jest stale dostępny w dziale Zakupy online na Portalu TAMARÁN do pobrania i zapisania przez Użytkownika.

Przed dokonaniem zakupu online należy wyrazić zgodę, w formularzu udostępnionym na naszej stronie internetowej, na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Yedra SLU.

INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsze warunki zakupu online regulują ogólne warunki świadczenia usług oferowanych przez TAMARÁN za pośrednictwem strony www.tamaran.com. Świadczone aktualnie usługi stanowiące przedmiot umowy pomiędzy TAMARÁN a konsumentami odnoszą się do sprzedaży zorganizowanych wycieczek turystycznych pojazdami typu jeep i minivan na wyspach Teneryfa, La Gomera i El Hierro, jak również, w stosownych przypadkach, innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Produkty i usługi oferowane przez TAMARÁN mogą zostać zamówione przez konsumentów zamieszkałych w Hiszpanii lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przez konsumentów zamieszkałych w krajach nienależących do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego.

Usługa sprzedaży biletów TAMARÁN, jak również jakichkolwiek innych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu ma charakter handlowy, a zawierające podatek ceny poszczególnych produktów widnieją zawsze na stronie internetowej.

Dostęp do informacji zawartych w Portalu jest bezpłatny.

Konsument oświadcza, że informacje zamieszczone w Portalu, ogólne informacje o katalogu usług i pozostałych produktów oferowanych za pośrednictwem Portalu, a także ogólne warunki zakupu online i zmian w umowie są dostateczne i wystarczające, aby wykluczyć pomyłkę podczas udzielania zgody na jej zawarcie.

1.1. Procedura

Aby przystąpić do korzystania z różnych usług handlowych oferowanych za pośrednictwem Portalu, konsument musi przestrzegać wszystkich wskazówek i instrukcji pojawiających się na ekranie w trakcie procesu zakupowego, podając w tym celu dane wymagane w zawartych w Portalu formularzach, co jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się i akceptacją wszystkich zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ogólnych warunków zakupu online. Konsument oświadcza tym samym, że przyjął do wiadomości i akceptuje powyższą procedurę jako konieczną, aby uzyskać dostęp do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Konsument sformalizuje zakup wypełniając formularze przewidziane na wszystkich etapach procesu zakupowego, dopełniając obowiązku dokonania płatności za pośrednictwem dostępnych opcji, takich jak „Karta kredytowa” lub system „Paypal”, a następnie zatwierdzając elektroniczną transmisję danych.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online stają się częścią umowy w momencie wypełnienia formularzy i przesłania danych wprowadzonych w procesie zakupu, równoznacznego z wyrażeniem przez konsumenta wyraźnej zgody.

Korzystanie z którejkolwiek z usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich ogólnych warunków użytkowania Portalu, jak również ogólnych warunków zakupu online, a w stosownym przypadku szczególnych warunków handlowych udostępnionych konsumentowi przed dokonaniem zakupu, które regulują zakup biletów oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

1.2. Dokumentacja i język

Niniejsze ogólne warunki zakupu online są stale dostępne do pobrania i zapisania przez konsumenta podczas dokonywania zakupu przez Internet na stronie internetowej TAMARÁN.

Po zakończeniu procesu zakupowego konsument otrzyma pocztą elektroniczną rachunek uproszczony za zakupiony produkt (bilet lub bon) z kodem kreskowym upoważniającym do wymiany na bilet na miejscu i/lub uzyskania dostępu do zarezerwowanej atrakcji.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ w tym przypadku ma zastosowanie jeden z wyjątków przewidzianych prawnie w artykule 103, litera L, dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzającego tekst jednolity hiszpańskiej ustawy o ochronie praw konsumentów i użytkowników (TRLGDCU) oraz prawodawstwa uzupełniającego, którego treść cytujemy poniżej:  „Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów, których przedmiotem jest:  Świadczenie usług zakwaterowania na cele inne niż mieszkaniowe, transport dóbr, wynajem pojazdów, żywienie lub usługi związane z aktywnością rekreacyjną, jeśli umowa przewiduje konkretny termin lub okres wykonania usługi.”

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź w celu złożenia reklamacji lub skorzystania ze swoich praw konsument może wysłać wiadomość na adres info@tamaran.com

1.3 ANULACJE

Jeżeli warunki pogodowe lub powody techniczne uniemożliwią przeprowadzenie atrakcji, jej koszt zostanie zwrócony w całości.

Można bezpłatnie zmienić datę lub anulować atrakcję do 24 godzin przed rozpoczęciem atrakcji. Po upływie tego terminu pobrane zostanie 100% kwoty.

Jeżeli w trakcie korzystania z naszych atrakcji konsument ulegnie wypadkowi lub zachoruje, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

W przypadku braku środków na karcie kredytowej przed skorzystaniem z zamówionej usługi lub odrzucenia płatności za daną usługę, rezerwacja zostanie anulowana, w następstwie czego naliczona zostanie opłata za anulowanie. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

W przypadku skorzystania ze specjalnych ulg niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi. Jeśli nie jest możliwe udowodnienie statusu upoważniającego do zniżki, należy uiścić różnicę w kasie lub wskazanym miejscu, aby uzyskać dostęp do zamówionej usługi.

W przypadku zakupu któregokolwiek z pozostałych oferowanych za pośrednictwem portalu produktów i/lub usług innych niż bilety, konsument również otrzyma drogą elektroniczną rachunek uproszczony (bilet lub bon). Równocześnie przed dokonaniem zakupu zostanie poinformowany na stronach internetowych o szczególnych warunkach handlowych dotyczących wspomnianych produktów lub usług.

Wystawienie rachunku uproszczonego (biletu lub bonu) jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących wydawania dokumentu zastępczego za fakturę, zgodnie z dekretem królewskim nr 1073/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, zmieniającym m. in. rozporządzenie regulujące obowiązki wystawiania faktur, zatwierdzone dekretem królewskim nr 1619/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Niniejsze ogólne warunki zakupu online zostały sporządzone w języku hiszpańskim i przetłumaczone na język polski.

Wykorzystanie kodów promocyjnych na stronie

Wraz z bonem za zakup atrakcji konsumenci będą mogli otrzymać kod promocyjny do wykorzystania w przyszłości przy zakupie oferowanych na stronie produktów.

Kody promocyjne, które konsument otrzyma wraz z bonem za zakup atrakcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie do zakupu w przyszłości tej atrakcji z katalogu, na którą został wystawiony kod; również na ponowny zakup tej samej atrakcji, za której rezerwację konsument otrzymał kod promocyjny, o ile jej uprzednio nie anulował.

1.4. Środki techniczne

Portal powinien zapewnić konsumentom wszelkie środki techniczne niezbędne do wykrycia i sprostowania błędów podczas wprowadzania przez nich swoich danych w różnych formularzach wyświetlanych na ekranie w trakcie procesu zakupowego.

1.5. Zmiana ogólnych warunków zakupu online

TAMARÁN zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych ogólnych warunków zakupu online lub mających zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnych warunków handlowych, jak również wszelkich innych mających zastosowanie warunków ogólnych lub szczególnych, regulaminów użytkowania lub ogłoszeń. Obowiązek powiadomienia konsumentów zostanie spełniony poprzez zmodyfikowanie ogólnych warunków handlowych zamieszczonych na Portalu TAMARÁN.

Przed zamówieniem produktów lub usług można w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami zakupu online lub mającymi zastosowanie w stosownych przypadkach szczególnymi warunkami handlowymi. TAMARÁN zastrzega sobie równocześnie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w prezentacji, ustawieniach i lokalizacji strony internetowej, a także w jej zawartości i warunkach jej użytkowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez konsumentów w niniejszej witrynie, a także wszelkie inne dane powstałe w późniejszym okresie w wyniku relacji pomiędzy z nami zostaną umieszczone w plikach, za które odpowiedzialność ponosi Yedra SLU, z siedzibą na Wyspach Kanaryjskich, w Puerto de la Cruz przy ulicy Calle Aceviños 12, local 31, kod pocztowy 38400. Dane będą przetwarzane w celu rozwijania, podtrzymywania i monitorowania relacji konsumentów z nami, a w szczególności do sformalizowania zakupu biletów lub innych produktów, a także do zarządzania skierowanymi do nas przez konsumentów wnioskami i do przechowywania komunikacji w celu ulepszenia naszych usług oraz w celach statystycznych.

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W PRZYPADKU OSÓB PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA KONIECZNA JEST ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

W tym celu skontaktujemy się z ojcem, matką lub opiekunem z prośbą o potwierdzenie statusu prawnego oraz udzielenie zgody, po czym przyjmiemy wniosek.

Aby skorzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, przeniesienia danych i ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych przez prawo, należy wysłać do nas pisemny wniosek, załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. W kwestii rozstrzygania sporów strony mogą dobrowolnie uznać właściwość sądów w miejscu zameldowania konsumenta, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.