Privacybeleid


Jouw privacy is belangrijk voor ons. In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van onze gebruikers verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij raden jou aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat jij jouw persoonsgegevens op deze website verstrekt. Personen ouder dan 14 jaar kunnen zich als gebruiker registreren op https://www.tamaran.com zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 14 jaar is de toestemming van hun ouders of voogden vereist.

In geen geval worden er zonder toestemming gegevens van minderjarigen verzameld over de professionele of financiële situatie of de persoonlijke levenssfeer van andere gezinsleden.

Als jij jonger dan 14 bent en deze website hebt bezocht zonder jouw ouders op de hoogte te stellen, mag jij je niet als gebruiker registreren.

Deze website respecteert en draagt zorg voor de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Als gebruiker kun je er zeker van zijn dat jouw rechten gewaarborgd zijn.

Wij hebben ernaar gestreefd een veilige ruimte te creëren en willen daarom onze principes met betrekking tot jouw privacy delen:

 • Wij vragen nooit om persoonlijke informatie tenzij het echt nodig is om jou de diensten te leveren die jij nodig hebt.
 • Wij delen nooit persoonlijke informatie over onze gebruikers met anderen, behalve om te voldoen aan de wet en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan diegenen vermeld in dit Privacybeleid.

We wijzen erop dat dit Privacybeleid kan variëren afhankelijk van de wettelijke of regulerende vereisten en raden gebruikers aan het regelmatig door te lezen. Het is van toepassing wanneer gebruikers besluiten een van de contactformulieren in te vullen waarin persoonsgegevens worden verzameld.

Tamarán heeft deze website aangepast aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG), Organieke Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDGDD afgekort in het Spaans), evenals Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE of LSSI afgekort in het Spaans).

Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

 • Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: Yedra SLU
 • Handelsnaam: Tamarán
 • BSN/OB-nummer: B38494183
 • Adres: Calle Aceviños 12, local 31. 38400 Puerto de la Cruz (Puerto de la Cruz)
 • E-mail: marketing@tamaran.com
 • Activiteit: Excursies, Jeepsafari's en Vip Tours
 • Ingeschreven in het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op blad TF 17314, pagina 171, boek 1646 van sectie 1, d.d. 14 mei 1995.

Voor de toepassing van de bepalingen van bovengenoemde algemene verordening gegevensbescherming worden de persoonsgegevens die jij ons via de formulieren op de website toestuurt, verwerkt als gegevens van "Gebruikers en abonnees van de website".

Voor de verwerking van de gegevens van onze gebruikers passen wij alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe die door de geldende wetgeving zijn vastgesteld.

Beginselen die wij zullen toepassen op jouw persoonsgegevens

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens passen wij de volgende beginselen toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming:

 • Beginsel van wettigheid, billijkheid en transparantie: Wij zullen altijd jouw toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden, waarover wij jou vooraf in alle transparantie zullen informeren.
 • Beginsel van gegevensminimalisering: Wij vragen alleen om gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben. Zo weinig mogelijk.
 • Beginsel van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking, afhankelijk van het doel zullen wij jou informeren over de desbetreffende bewaartermijn. In het geval van abonnementen zullen wij onze lijsten periodiek herzien en de gegevens die al geruime tijd inactief zijn, verwijderen.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: Jouw gegevens worden verwerkt op een wijze die een adequate beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt en de vertrouwelijkheid garandeert. Wees er gerust op dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens van mijn gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die wij bij Tamarán verwerken zijn afkomstig van:

 • Contactformulieren
 • Aanvraagformulieren voor diensten

Wat zijn jouw rechten als jij jouw gegevens aan ons verstrekt?

Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen of Tamarán al dan niet persoonsgegevens over hem of haar verwerkt.

Betrokkenen hebben het recht tot:

 • Het verzoeken van toegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene
 • Het verzoeken van rectificatie of verwijdering
 • Het verzoeken van beperking van de verwerking
 • Het bezwaar maken tegen de verwerking
 • Het verzoeken om gegevensportabiliteit

Betrokkenen hebben toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, de verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met bijzondere situaties kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Yedra SLU zal de verwerking van de gegevens staken, behalve in het geval van dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen. Als betrokkene heb jij het recht om de persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben en die jij hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven wanneer:

 • Er toestemming is verleend voor de verwerking.
 • De gegevens door de betrokkene zijn verstrekt.
 • De verwerking langs geautomatiseerde weg geschiedt.

Bij de uitoefening van jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid heb jij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van een verantwoordelijke voor gegevensverwerking naar een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

Betrokkenen hebben ook recht op effectieve rechtsbescherming en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de verordening.

Voor welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze website, bijvoorbeeld om een excursie te boeken, een e-mail naar de eigenaar te sturen, zich in te schrijven of een contract af te sluiten, verstrekt hij of zij persoonlijke informatie waarvoor Tamarán verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals jouw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, stem jij in met het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van jouw informatie door https://www.tamaran.com uitsluitend zoals beschreven in de Juridische Mededeling en dit Privacybeleid.

Tamarán heeft verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie en wij verwerken de door betrokkenen verstrekte informatie voor de volgende doeleinden per vastleggingssysteem (formulieren):

 • Contactformulier: Wij vragen om de volgende persoonsgegevens: Naam, e-mail om te reageren op gebruikersverzoeken van https://www.tamaran.com. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om te reageren op jouw verzoek en op jouw vragen, klachten, opmerkingen of bezwaren met betrekking tot de informatie op de website, de diensten die via de website worden geleverd, de verwerking van jouw persoonsgegevens, vragen over de wettelijke teksten op de website, alsmede alle andere vragen die jij hebt die niet onder de contractvoorwaarden vallen. Wij informeren je dat de door jou verstrekte gegevens zich zullen bevinden op de servers van:
  • Hosting Atlántico (de provider van Yedra SLU), bevindt zich binnen de EU.
 • Aanvraagformulier voor diensten: Wij vragen om de volgende persoonsgegevens: Naam en e-mail om een van de diensten aan te vragen die https://www.tamaran.com ter beschikking stelt aan zijn gebruikers. Met de verzamelde informatie kan de desbetreffende dienst worden aangevraagd voor eventuele offline verwerking. Verzoeken worden per e-mail beantwoord. Op de website kun jij de betalingen niet rechtstreeks beheren. Wij informeren je dat de door jou verstrekte gegevens zich zullen bevinden op de servers van:
  • Hosting Atlántico (de provider van Yedra SLU), bevindt zich binnen de EU.

Er zijn andere doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken:

 • Om ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Dit kan de ontwikkeling omvatten van instrumenten en algoritmen die deze website helpen de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.
 • Om de door deze website aangeboden diensten te ondersteunen en te verbeteren.
 • Andere niet-identificerende gegevens worden ook verzameld en verkregen via sommige cookies die naar de computer van de gebruiker worden gedownload tijdens het surfen op deze website, die in het cookiebeleid worden beschreven.
 • Om sociale netwerken te beheren. Tamarán kan aanwezig zijn op sociale netwerken. De verwerking van de gegevens van personen die volgers worden op de sociale netwerken van de officiële pagina's van https://www.tamaran.com valt onder deze rubriek. Evenals de gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toegangsregels van het sociale netwerk in elk geval en vooraf aanvaard door de gebruiker van Yedra SLU. Jouw gegevens worden verwerkt om jouw aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren en om jou te informeren over de activiteiten, producten of diensten van Tamarán. Evenals voor elk ander doel dat de regels van de sociale netwerken toestaan. In geen geval zal het de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om op individuele basis reclame te versturen.

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 zal Yedra SLU (Tamarán) met als maatschappelijke zetel Calle Aceviños 12 local 31, 38400 Puerto de la Cruz, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens met betrekking tot websitegebruikers en abonnees.

Tamarán verkoopt, verhuurt of draagt geen persoonlijke gegevens over aan derden die de gebruiker kunnen identificeren en zal dit ook in de toekomst niet doen zonder voorafgaande toestemming. In sommige gevallen kan echter worden samengewerkt met derden; in dat geval zal de gebruikers om toestemming worden gevraagd en zullen zij worden geïnformeerd over de identiteit van de derde en het doel van de samenwerking. Dit zal altijd worden uitgevoerd volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Remarketing

Met de remarketing-functie kunnen we mensen bereiken die https://www.tamaran.com eerder hebben bezocht en een specifieke doelgroep aan een specifieke boodschap koppelen. Remarketing is een methode om gebruikers die onze site hebben bezocht, terug te laten komen.

Als gebruiker van https://www.tamaran.com informeren wij jou dat wij informatie verzamelen voor deze remarketing-functie op https://www.tamaran.com.

De informatie die wij via deze functie verzamelen, wordt verzameld door cookies van Facebook en Google AdWords. Welke gegevens deze cookies verzamelen, vind je in het Privacybeleid voor elke afzonderlijke dienst.

Als jij niet wilt dat jouw gegevens door deze cookies worden verzameld, kun jij je via de advertentie-instellingen van Google afmelden voor het gebruik van cookies. Jij kunt je ook afmelden voor het gebruik van cookies van een derde leverancier via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Met dit type dienst kun jij rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms. De door deze website verkregen interacties en informatie zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker op elk sociaal netwerk. In het geval dat een dienst wordt geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, is het mogelijk dat deze dienst, zelfs als gebruikers de dienst niet gebruiken, gegevens over het internetverkeer verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze zijn geïnstalleerd.

Facebook ads

Op https://www.tamaran.com gebruiken we Facebook ads, het advertentieplatform van Facebook, waarmee je campagnes en advertenties kunt aanmaken. Bij het genereren van een advertentie kun je het publiek segmenteren per:

 • Plaats
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)
 • Interesses (activiteiten, hobby's, enz.)
 • Wat ze op internet en via andere kanalen kopen
 • Enz.

De gegevens verkregen via Facebook-advertenties vallen onder dit Privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn of haar gegevens achterlaat in het formulier op deze website om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. In geen geval zal informatie van Facebook worden gebruikt voor andere doeleinden.

Google Adwords

AdWords is een platform van Google voor ADVERTENTIES die door GOOGLE worden geplaatst. Op https://www.tamaran.com gebruiken we Google Adwords, het advertentieplatform van Google, waarmee je campagnes en advertenties kunt aanmaken die op andere websites worden weergegeven. Bij het genereren van een advertentie kun je het publiek segmenteren per:

 • Plaats
 • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)
 • Interesses (activiteiten, hobby's, enz.)
 • Wat ze op internet en via andere kanalen kopen
 • Enz.

De gegevens verkregen via Google Adwords-advertenties vallen onder dit Privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn of haar gegevens achterlaat in het formulier op deze website om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. In geen geval zal informatie van Google worden gebruikt voor andere doeleinden. Wij kunnen beoordelingen van klanten over onze diensten selecteren en publiceren, die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten, zoals jouw naam en/of de stad, de staat of het land waar jij woont. Wij vragen jouw toestemming voordat wij beoordelingen met jouw naam publiceren. Indien dergelijke inhoud wordt geplaatst, zal deze beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten. Als jij wilt dat wij jouw naam of beoordeling van onze website verwijderen, neem dan contact op met https://www.tamaran.com via het contactgedeelte.

Wij kunnen recensie van klanten over onze diensten selecteren en publiceren, die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten, zoals jouw naam en/of de stad en de staat of het land waar jij woont. Door jouw recensie in te dienen, geef jij ons toestemming om jouw recensie op onze Sites of Diensten te publiceren. Indien dergelijke inhoud wordt geplaatst, zal deze beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de Sites of Diensten. Jouw publicatie kan ook openbaar worden gemaakt en wij kunnen niet voorkomen dat dergelijke informatie wordt gebruikt op een manier die in strijd is met dit Beleid of de wet. Als jij wilt dat wij jouw naam of recensie van onze Sites of Diensten verwijderen, kun je contact opnemen met https://www.tamaran.com via ons contactformulier.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens is: toestemming.

Het gebruik of het plaatsen van commentaar op deze website vereist instemming met dit Privacybeleid.

Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de aan jou gevraagde toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken en wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het abonnementscontract.

Gegevenscategorie

De categorieën van verwerkte gegevens zijn identificatiegegevens.

Er worden geen gegevens van speciaal beschermde categorieën verwerkt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard:

 • Totdat de betrokkene om verwijdering verzoekt.

Aan welke ontvangers worden jouw gegevens gecommuniceerd?

Veel van de tools die wij gebruiken om jouw gegevens te beheren zijn uitbesteed aan derden.

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, https://www.tamaran.com, delen wij gegevens met de volgende aanbieders onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden:

Google Analytics: een internetanalysedienst van Google, Inc., een onderneming uit Delaware met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om https://www.tamaran.com te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van https://www.tamaran.com (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Hosting: Atlantic Dolphin, met hoofdkantoor in de EU. Meer informatie: http://www.atlanticoexcursiones.com/index.php (Atlantic Dolphin). Atlantic Dolphin verwerkt de gegevens met het oog op het verlenen van hostingdiensten aan Yedra SLU.

Internetplatform: Atlantic Dolphin, met hoofdkantoor in de EU. Meer informatie: tamaran.com/zeus (Atlantic Dolphin). Atlantic Dolphin verwerkt de gegevens om haar internetplatformdiensten aan Yedra SLU te kunnen leveren.

E-mailmarketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a, gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a verwerkt de gegevens voor het leveren van e-mailmarketingdiensten aan Yedra SLU.

Beheer: Trello, Inc, gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie: https://trello.com (Trello, Inc). Trello, Inc verwerkt de gegevens met het oog op het verlenen van hostingdiensten aan Yedra SLU.

Google Adsense: Op deze website werken we samen met Google om advertenties van derden weer te geven aan gebruikers die de site bezoeken. Door samen te werken met Google worden cookies gebruikt om jou advertenties te tonen die verband houden met jouw recente zoekopdrachten en om jou relevantere advertenties te tonen.

Dit type cookies omvat diensten van derden zoals: AdSense, AdWords en Google Analytics, evenals een aantal DoubleClick-merkdiensten. Wanneer jij deze site bezoekt, worden cookies van deze diensten naar jouw browser gestuurd. Lees meer over de typen cookies die Google gebruikt, en ontdek hoe Google deze cookies gebruikt.

Jij kunt je advertentie-instellingen gebruiken om de aan jou getoonde Google-advertenties te beheren en je af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties. Zelfs als jij ervoor kiest dergelijke advertenties niet te ontvangen, kunnen ze nog steeds verschijnen op basis van factoren zoals jouw algemene locatie afgeleid van jouw IP-adres, browsertype en recente en eerdere zoekopdrachten die verband houden met jouw huidige zoekopdracht. Als jij meer wilt weten over deze praktijk en jouw mogelijkheden om te voorkomen dat bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan hier.

Surfen

Tijdens het surfen op https://www.tamaran.com kunnen ook niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder IP-adressen, geografische locatie (bij benadering), een registratie van het gebruik van diensten en sites, en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Niet-identificerende gegevens omvatten ook gegevens over jouw surfgedrag via diensten van derden. Deze website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google Analytics

Wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen over mijn gebruikersbestand als geheel.

Geheimhouding en gegevensbeveiliging

https://www.tamaran.com verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers te gebruiken en te verwerken, met inachtneming van de vertrouwelijkheid ervan en overeenkomstig het doel ervan, alsmede te voldoen aan de verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen te nemen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website bevat een SSL-certificaat. Dit betreft een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat jouw gegevens op een integrale en veilige manier overgedragen, d.w.z. dat de overdracht van gegevens tussen een server en een internetgebruiker volledig gecodeerd of versleuteld plaatsvindt.

https://www.tamaran.com kan de absolute ondoordringbaarheid van het internetnetwerk en dus de schending van gegevens door frauduleuze toegang door derden niet garanderen.

Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zorgt Yedra SLU ervoor dat eenieder die door Tamarán gemachtigd is om de gegevens van de klant te verwerken (met inbegrip van zijn personeel, medewerkers en dienstverleners), een passende geheimhoudingsplicht heeft (ongeacht of dit een contractuele of wettelijke verplichting is).

Wanneer zich een beveiligingsincident voordoet, stelt Tamarán de Klant daarvan op de hoogte zonder onnodige vertraging en verstrekten wij tijdig informatie over het beveiligingsincident zodra dit bekend is of wanneer de Klant daar redelijkerwijs om verzoekt.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent jij als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die jou naar https://www.tamaran.com stuurt en vrijwaar jij Yedra SLU (Tamarán) van elke verantwoordelijkheid ter zake.

De gebruiker garandeert en is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze, indien nodig, naar behoren bij te werken. De gebruiker stemt ermee in volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Aanvaarding en instemming

De gebruiker verklaart dat hij/zij op de hoogte is gebracht van de voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens en deze aanvaardt en instemt met de verwerking van deze gegevens door Yedra SLU (Tamarán) op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

Herroepbaarheid

De verleende toestemming, zowel voor de verwerking als voor de doorgifte van de gegevens van de betrokkenen, kan te allen tijde worden ingetrokken door Yedra SLU (Tamarán) daarvan in kennis te stellen overeenkomstig de in dit beleid vastgestelde voorwaarden voor de uitoefening van rechten. Deze intrekking heeft in geen geval een terugwerkende kracht.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Yedra SLU behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, alsmede aan de praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zal Yedra SLU op deze pagina de ingevoerde wijzigingen redelijkerwijs vóór de invoering ervan aankondigen.

Commerciële e-mails

In overeenstemming met de LSSICE doet https://www.tamaran.com niet aan SPAM-praktijken en verstuurt daarom geen commerciële e-mails via elektronische weg die niet vooraf door de gebruiker zijn aangevraagd of goedgekeurd. Bijgevolg kunnen de gebruikers in elk van de formulieren op de website hun uitdrukkelijke toestemming geven om de nieuwsbrief te ontvangen, ongeacht de commerciële informatie die van tijd tot tijd wordt gevraagd.

Overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, verbindt https://www.tamaran.com zich ertoe geen commerciële berichten te verzenden zonder deze naar behoren te identificeren.

Document herzien op 28.01.2021.