Algemene voorwaarden


CONTRACTVOORWAARDEN VAN "KOOP ONLINE"

I.- EIGENAARSCHAP VAN DE WEBSITE

Yedra SLU. (hierna Tamarán genoemd), een Spaanse vennootschap, met BTW-nr. CIF B38494183, en hoofdzetel te Calle Aceviños 12 local 31, 38400, Puerto de la Cruz, Tenerife, Canarische Eilanden. Ingeschreven op 14 mei 1995 in het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op blad TF17314, pagina 171, boek 1646 van sectie 1, is de eigenaar van de website www.tamaran.com (hierna "de Website" genoemd).

Klantenservice: info@tamaran.com.

II.- ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Deze Voorwaarden van Koop Online zijn specifiek van toepassing op de relaties die ontstaan tussen TAMARÁN en de consumenten die de aangeboden diensten of producten via de Website aankopen.

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 inzake de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce, van Wet 7/1998 inzake Algemene Contractvoorwaarden, van het Koninklijk Besluit 1906/1999 ter Regulering van de telefonische en elektronische aanbesteding middels de Algemene Voorwaarden zoals bepaald door Artikel 5.3 van de Wet 7/1998, van het Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, waarmee de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, van Wet 7/1996 ter Regulering van de Detailhandel, van het Koninklijk Besluit 14/1999 dat elektronische handtekeningen en andere wetten die mogelijk van toepassing zijn reguleert.

Dit document kan op elke gewenst moment worden bekeken in de sectie Koop Online van de Website van TAMARÁN en mag worden afgedrukt of opgeslagen door de gebruiker.

Houd er vóór het online kopen rekening mee dat u expliciet toestemming moet geven aan Yedra SLU voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via het formulier dat beschikbaar is op onze Website.

PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Deze Voorwaarden van Koop Online hebben als doel de algemene dienstverleningsvoorwaarden te reguleren van diensten die door TAMARÁN via de Website www.tamaran.com worden aangeboden. De diensten die TAMARÁN momenteel aanbiedt en die onderhevig zijn aan het contract met de consumenten zijn de verkoop van georganiseerde toeristische excursies in jeeps en minibusjes op de eilanden Tenerife, La Gomera en El Hierro, evenals, indien van toepassing, andere producten en diensten die via de Website worden aangeboden.

Producten en diensten die worden aangeboden door TAMARÁN kunnen worden aangekocht door consumenten die inwoners zijn van Spanje of van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, evenals door consumenten die geen inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, maar op wie de Spaanse wetgeving van toepassing is.

De verkoopdienst van toegangsbewijzen voor TAMARÁN en andere producten die via onze Websites worden aangeboden tegen betaling, en de prijs van elk van deze producten–inclusief belastingen–worden te allen tijden op de Website vermeld.

De toegang tot de informatie op onze Websites is gratis.

De consument begrijpt dat de informatie op de Websites, waaronder de algemene informatie over de catalogus van diensten, evenals informatie over andere producten die op de Websites worden aangeboden en die Algemene Voorwaarden van Koop Online en prestaties van het contract, voldoende toereikend zijn om eventuele fouten in de toestemming ervan uit te sluiten.

1.1. Procedures

Om verder te gaan met het gebruik van de diverse aangeboden diensten op de Websites, moet de consument alle aanwijzingen en instructies opvolgen die op het scherm worden weergegeven tijdens elke stap van het aankoopproces en daarbij de benodigde gegevens verstrekken via de desbetreffende formulieren op de Websites, wat het lezen en accepteren zou inhouden van alle Algemene Voorwaarden van Koop Online die daarin zijn vastgesteld, waarmee de consument verklaart de voornoemde procedures te kennen en te accepteren om gebruik te mogen maken van de producten en diensten die via de Website worden aangeboden.

De consument voltooid zijn of haar aankoop door aan alle fasen van deze aankoop te voldoen, met daarbij aan de betalingsverplichting te voldoen via de verschillende beschikbare opties, hetzij met een "creditcard" of via het betalingssysteem "PayPal".

Deze Algemene Voorwaarden van Koop On Line zullen deel uitmaken van het contract na de uitdrukkelijke aanvaarding van de consument, welke wordt bewerkstelligt nadat hij of zij de aankoopgegevens invoert en verzendt.

Het gebruik van een van de diensten van de Website, impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Websites, evenals van de Algemene Voorwaarden van Koop Online en, waar nodig, van de specifieke aankoopvoorwaarden die beschikbaar zijn voor de consument vóór het voltooien van het aankoopproces, en die de aankoop van toegangsbewijzen en ook die van alle andere producten en diensten die worden aangeboden via de Website reguleren.

1.2. Documentatie en taal

Deze Algemene Voorwaarden van Koop Online zijn te allen tijde beschikbaar tijdens het online winkelen op de Website van TAMARÁN en mogen worden afgedrukt en opgeslagen door de consument.

Wanneer het aankoopproces van producten is voltooid, ontvangt de consument een vereenvoudigde factuur (toegangsbewijs of voucher) van zijn of haar aankoop met daarop een streepjescode. Deze streepjescode wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de aangekochte activiteit.

De consument mag zich niet beroepen op zijn of haar herroepingsrecht, aangezien een van de wettelijk uitzonderingen, vastgesteld in Artikel 103 (deel L) van het Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, waarmee de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, waarin letterlijk staat:  "Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten die betrekking hebben op de volgende items:  het leveren van accommodatiediensten anders dan voor huisvesting, het vervoer van goederen, voertuigverhuur, catering of diensten met betrekking tot recreatieve activiteiten, in het geval een specifieke datum of periode van uitvoering is vastgesteld in de contracten."

In het geval van incidenten, aanspraken en uitoefening van hun rechten, kunnen consumenten een e-mail verzenden naar info@tamaran.com

1.3 ANNULERINGEN

Als de weersomstandigheden of technische redenen het niet toelaten om de activiteit uit te voeren, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Het is mogelijk gratis de activiteit te annuleren of de datum ervan te wijzigen tot 24 uur vóór de activiteit. Na het vervallen van deze periode wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Als consumenten tijdens onze activiteiten een ​​ongeluk krijgen of ziek worden, moet 112 worden gebeld.

Mocht de creditcard onvoldoende saldo hebben vóór de levering van de geboekte dienst of de betaling ervan wordt terugbetaald, dan wordt de boeking geannuleerd en worden annuleringskosten in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht eventuele verdere schade te vorderen.

Als u ingeschreven staat voor speciale kortingen, moet u dit kunnen aantonen aan de hand van geldige bewijsstukken. Wanneer u niet beschikt over de benodigde bewijsstukken, moet het prijsverschil bij het loket of op de aangegeven plaats van toegang worden betaald om toegang te krijgen tot de geboekte activiteit.

Wanneer andere producten en/of diensten worden gekocht via de Website die geen betrekking hebben tot toegangsbewijzen, ontvangt de gebruiker ook per e-mail een vereenvoudigde factuur (toegangsbewijs of voucher). Op dezelfde manier wordt de consument vóór het aankoopproces via de Websites geïnformeerd over de specifieke contractvoorwaarden van de aankoop van de desbetreffende producten of diensten.

Met de uitgifte van de vereenvoudigde factuur (toegangsbewijs of voucher) worden alle eisen voor het verstrekken van een document als bewijs van de factuur als vervuld beschouwd, dit in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 1073/2014 van 19 december, waarmee, onder meer, de Verordening wordt aangepast die de verplichtingen inzake facturering reguleert, goedgekeurd bij Koninklijk besluit 1619/2012 van 30 november.

Deze Algemene Voorwaarden van Koop Online zijn opgesteld in het Spaans en vertaald naar de diverse talen van de Website.

Gebruik van promotiecodes op de Website

De consumenten kunnen bij hun voucher een promotiecode ontvangen die kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen op de Website.

Het gebruik van deze promotiecodes, die de consument bij zijn voucher voor een activiteit ontvangt, zijn uitsluitend geldig voor toekomstige aankopen van activiteiten uit de desbetreffende catalogus, inclusief het boeken van dezelfde activiteit waarvoor de promotiecode werd ontvangen, met als voorwaarde dat de consument deze activiteit niet heeft geannuleerd.

1.4. Technische middelen

De Websites stellen alle technische middelen ter beschikking van de consument om fouten bij het invoeren van gegevens te corrigeren in de diverse formuleren die worden weergegeven op het scherm tijdens het aankoopproces.

1.5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden van Koop Online

TAMARÁN behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden van Koop Online te wijzigen, of, waar nodig, de specifieke contractvoorwaarden die van toepassing zijn, evenals alle andere algemene of specifieke voorwaarden, regels van gebruik of kennisgevingen die van toepassing zijn. De plicht om consumenten in kennis te stellen wordt als vervuld beschouwd door de Algemene Voorwaarden op de Websites van TAMARÁN aan te passen.

In ieder geval, vóór de aankoop van producten of diensten, kunnen de Algemene Voorwaarden van Koop Online worden geraadpleegd evenals, waar nodig, de specifieke aankoopvoorwaarden die mogelijk van toepassing. TAMARÁN behoudt zich ook het recht voor om de weergave, instellingen en locatie van de Website te wijzigen, evenals de inhoud en gebruiksvoorwaarden daarvan.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens die de consument invoert op deze Website, evenals alle andere gegevens die zijn gegenereerd als resultaat van hun relatie met ons zullen worden opgenomen in bestanden waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de onderneming Yedra SLU met als maatschappelijke zetel: Calle Aceviño 12 local 31, 38400, Puerto de la Cruz, Tenerife, Canarische Eilanden. De gegevens zullen worden verwerkt voor de ontwikkeling, beheer en controle met betrekking tot de relatie tussen de consument en ons en met name voor de verwerking van toegangsvervoersbewijzen of andere producten, evenals het verwerken van verzoeken van de consument en regelmatig te communiceren om onze diensten te kunnen verbeteren en voor statistische doeleinden.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar te kunnen uitoefenen onder wettelijk voorgeschreven voorwaarden, moet u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de verantwoordelijke instantie(s), samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

WE HEBBEN WE DE TOESTEMMING NODIG VAN UW OUDERS OF WETTELIJK VOOGD ALS U JONGER BENT DAN 14 JAAR.

Om dit te doen, zullen we contact met ze opnemen en ze vragen om te bevestigen dat ze uw vader, moeder of voogd zijn, en of ze toestemming verlenen. Alleen na deze toestemming kunnen wij uw aanvraag accepteren.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, gegevensportabiliteit en beperking te kunnen uitoefenen onder wettelijk voorgeschreven voorwaarden, moet uw daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de verantwoordelijke instantie(s), samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

TOEPASSELIJK RECHT. RECHTSGEBIED

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. De partijen kunnen de beslechting van een geschil indienen bij de rechtbank van de woonplaats van de consument en afzien van enig ander rechtsgebied.